Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a platia pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.emroom.sk1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.


1.2 Prevádzkovateľ internetovej stránky www.emroom.sk je e&m-decor, s.r.o., so sídlom Potočná 1439, 022 01, Čadca, IČO 36862118, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Čadca, číslo živnostenského registra: 502-9849.


1.3 Predávajúci je e&m-decor, s.r.o., so sídlom Potočná 1439, 022 01 Čadca.


1.4 Zodpovedná osoba je Erika Brisudová, tel. číslo 0918295202, Monika Romaníková, tel. číslo 0918209972.


1.5 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (kupujúci) produktov od predávajúceho prostredníctvom e-shopu, vytvorila a odoslala objednávku.


1.6 Internetový obchod (e-shop) je elektronické obchodné miesto v sieti internetu s verejným prístupom prevádzkovaný prevádzkovateľom pod doménou www.emdecor.sk, ktorý umožňuje nákup tovarov.


1.7 Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu.


1.8 Objednávka je proces výberu tovaru, vyplnenie objednávkového formulára a je ukončený jej odoslaním.


1.9 Cena je konečná cena tovarov. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny v e-shope sú aktuálne a konečné.2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Objednávka vzniká vyplnením formulára, jeho potvrdením a odoslaním predávajúcemu prostredníctvom e-shopu. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť možnosť dopravy a platby za objednaný tovar. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.


2.2 Pokiaľ dôjde medzi uzatvorením a vybavením objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena uvedená v objednávke.


2.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednávaných tovarov, a teda sa objednávka stáva záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane nákladov za jeho doručenie.


2.4 Kúpna zmluva je uzatvorená doručením potvrdenia o prijatí objednávky so strany predávajúceho. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy sú možné po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.3. Platobné podmienky

3.1 Cenu za tovar v e-shope vrátane nákladov spojených s jeho doručením je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) Platba na dobierku - priamo poštovému prepravcovi pri prevzatí tovaru

b) Platba vopred na účet – tovar bude doručený až po zaplatení tovaru a prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.


3.2 Bankové spojenie:

IBAN: SK70 0900 0000 0051 6909 0913

BANKA: 0900

ÚČET: 5169090913


3.3 Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je kupujúcemu doručená spolu s tovarom, prípadne na uvedenú mailovú adresu.4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu objednaný tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená iná dodacia lehota.


4.2 Ak je tovar skladom, v závislosti od zvoleného spôsobu platby, bude odoslaný najneskôr do 48 hodín od potvrdenia objednávky.


4.3 Ak tovar, ktorý nie je skladom, teda ho dodávateľ nemôže dodať, bude kupujúci o tom informovaný a v prípade, že už zaplatil kúpnu cenu, tá mu bude vrátená.


4.4 Tovar, ponúkaný na našom e-shope, ktorý je ručne vyrábaný je na objednávku a čakacia doba uvedená pri danom produkte je vlastne doba výroby konkrétneho produktu podľa Vami zvolených požiadaviek (farba, veľkosť, rozmer).


4.5 Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.


4.6 Faktúra zároveň slúži ako dodací list.


4.7 Predávajúci realizuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom:

a) Slovenskej pošty, a to buď zásielkou na poštu, alebo poštovým kuriérom priamo na Vašu adresu.

b) Kuriérskou spoločnosťou5 Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb


5.1 Poplatky za prepravu a balné prostredníctvom Slovenskej pošty:

a) pri platbe vopred na bankový účet:


balík na poštu:

pri hmotnosti balíka do 5 kg - 2.70 €

pri hmotnosti balíka od 5 kg do 10 kg -  3,70 €


balík na adresu

pri hmotnosti balíka do 5 kg - 3,90 €

pri hmotnosti balíka od 5 kg do 10 kg - 4,90 €


b) pri platbe na dobierku:


balík na poštu

pri hmotnosti balíka do 5 kg - 4,00 €

pri hmotnosti balíka do 10 kg - 5,00 €


balík na adresu

pri hmotnosti balíka do 5 kg - 5,20 €

pri hmotnosti balíka do 10 kg - 6,20 €


5.2 Poplatky za prepravu a balné prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta:


balík na výdajné miesto pri hmotnosti do 5 kg – 3,90 €

balík na adresu pri hmotnosti do 5 kg – 5,20 €


5.3 Služba dobierka je účtovaná vo výške 1.30 € a je zahrnutá vo vyššie uvedenej cene, v eshope je uvedená ako samostatná položka pri výbere platby.


V prípade väčších rozmerov, kedy je balík považovaný za neskladný (len v prípade prepravy Slovenskou poštou), je cena prepravy za príplatok vo výške 2,00 €. Táto suma bude zahrnutá do konečnej sumy prepravy a oznámená kupujúcemu pred odoslaním tovaru zvoleným spôsobom prepravy.


5.4 Uvedené ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Doprava mimo Slovenskej republiky je dohodnutá individuálne.


5.5 V prípade osobného odberu nie sú účtované žiadne poplatky.


6 Stornovanie objednávky

6.1 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, kupujúci neodpovedá na korešpondenciu, atď), alebo ak sa už tovar nevyrába, poprípade nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailom. Ďalej môže predávajúci pristúpiť k stornovaniu objednávky v prípade, ak si už kupujúci v minulosti odmietol prevziať objednaný tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednávku, ktorá bola následne stornovaná, predávajúci sa zaväzuje, že mu uhradenú platbu vráti v lehote do 14 dní od stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený bankový účet.7 Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za tovar.


7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom jeho prevzatia.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Odstúpiť od kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený ak:

a) nebola do 3 dní od vzniku kúpnej zmluvy pripísaná platba za objednaný tovar zo strany kupujúceho na účet predávajúceho v prípade voľby platby vopred na účet predávajúceho.

b) nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade predávajúci bezodkladne vráti kupujúcemu sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

c) sa nemôže predávajúci skontaktovať s kupujúcim.


8.2 a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služby. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia tejto lehoty.

b) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť osobne alebo poslať najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na kontaktnú adresu.

c) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho doručiť osobne osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru spolu so všetkou dokumentáciou – originál faktúry, návod na použitie, a i., ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, prípadne prostredníctvom mailu.

d) Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.


formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie >>


e) Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku.

f) Tovar nemôže byť používaný, musí byť nepoškodený, kompletný a v pôvodnom obale.

g)Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

h) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

i) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru lebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne vymedzením pojmu v § 7 ods. 6 písm. c), kde sa uvádza, že spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade predaja: ,, tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.“9 Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Kupujúci je povinný:

a) Prevziať objednaný tovar,

b) Zaplatiť za tovar dohodnutú sumu predávajúcemu,

c) Preveriť, či dodaný tovar nemá vady

9.2 Predávajúci je povinný:

a) Predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

b) Dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

c) Dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,

d) Zaslať spolu s tovarom, alebo dodatočne všetky dokumenty týkajúce sa nákupu.10. Ochrana osobných údajov

10.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


10.2 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je e&m-decor,s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca, (ďalej len „správca“).


10.3 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej

prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym

orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.


10.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.


10.5 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


10.6 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy, ako aj účtovania v účtovníctve.11 Reklamačný poriadok

11.1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.


11.2 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.


11.3 Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.


11.4 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


11.5 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


11.6 Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.


11.7 Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.


11.8 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. K tovaru je potrebné pripojiť originál, alebo kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou), osobne, alebo formou e-mailu.


Reklamačný formulár na stiahnutie >>


11.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.


11.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.


11.11 Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.


11.12 Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.


11.13 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.12 Originalita handmade výrobkov

12.1 Týmto upozorňujeme, že niektoré výrobky ponúkané na našom e-shope, sú ručne vyrábané. Štrikovaný úplet môže mať odlišnú štruktúru v závislosti od použitého materiálu a nástrojov potrebných na jeho výrobu. Taktiež pri odbere viac kusov z jedného výrobku sa môže stať, že nebudú úplne totožné, keďže každý výrobok je originál, keďže nekupujete výrobky strojovej veľkovýroby, ale naše ručne štrikované produkty, ktoré môžu mať malé nedokonalosti, alebo chybičky. Preto zakúpením akéhokoľvek ručne vyrábaného produktu prostredníctvom nášho e-shopu berte prosím túto informáciu na vedomie a prípadné reklamácie v tomto znení budeme považovať za neopodstatnené.


12.2 Fotografie našich produktov uverejnené na našom e-shope sú nami vytvorené, nakoľko sa jedná o ručne vyrábané produkty a každý z nich je originálny kúsok. Kvôli čomu sa môžu výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť taktiež spôsobená farebným nastavením Vášho monitora.13 Podmienky riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov

13.1 Alternatívnym riešením sporu je podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.


13.2 Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. 


13.3 Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v znení týchto podmienok a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 395/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov


13.4. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

c) Slovenská obchodná inšpekcia


13.5 Podľa zákona č. 359/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo v prípade že sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V takomto prípade má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo, alebo na ňu do 30 dní od jej odoslania  neodpovedal vôbec.


13.6 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, ako sú meno a priezvisko spotrebiteľa, doručovacia adresa, elektronická adresa, telefonický kontakt, presné označenie predávajúceho, opis skutočností, označenie toho, čoho sa spotrebiteľ domáha a dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.


13.7 Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi sporným stranám začatie konania a sporné strany sú povinné so subjektom alternatívneho riešenia sporov spolupracovať. Subjekt alternatívneho riešenia sporov koná tak, aby bol spor vyriešený čo najskôr a to do 90 dní odo dňa začatia riešenia sporu. V osobitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovanie.


13.8 Výsledkom alternatívneho riešenia sporu je dohoda o vyriešení sporu.


13.9. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách požadovať zaplatenie poplatku za začatie konania. V takomto prípade náklady spojené s alternatívnym riešením sporov znáša každá dotknutá strana sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


13.10. Návrh na riešenie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať prostredníctvom Formulára pre podanie návrhu na začatie ARS dostupného na webovej stránke  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase14 Záverečné ustanovenia

14.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho, pričom objednávky odoslané po zverejnení zmeny sa riadia týmito zmenenými podmienkami.


14.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.


14.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.


14.4 Aktuálne všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k nahliadnutiu v sídle predávajúceho a zverejnené na internetovej stránke e-shopu.


14.5 Všetky právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


14.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.1.2022


V Čadci, 2.5.2022